PROJEKT – DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. ​

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.​

 

OPIS PROJEKTA

Namen projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja ter spodbujati razvoj inovativnih učnih prijemov, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev in učencev.

V okviru projekta bodo zasnovane preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti (učne ure, dnevi dejavnosti ipd.) za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju (VIZ).

Izvedena bodo različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a.
Ob tem bomo uporabljali podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij in orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ-a za samorefleksijo v učnem procesu, pa tudi načrtovanja ter udejanjanja lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in učencev).

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc.

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc učencev.

Aktivnosti v programu so se začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.

 

Klik na ‘drevo’ spodaj vas pripelje do uradne spletne strani projekta Dvig digitalne kompetentnosti poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: 

KLIK NA – AKTUALNO DOGAJANJE V PROJEKTU DDK NA OŠ ZAGRADEC